تست مشخصات خستگی

تست مشخصات خستگی

دانستن مشخصات پاور پایان کار نیست. آنچه که شما از تست مشخصات پاور بدست می آورید نقاط قوت شماست. که به شما کمک میکند در برنامه ریزی تمرینات از آن استفاده کنید. فرض کنید شما یک ورزشکار سرعتی هستید. شما کدام نوع ورزشکار سرعتی هستید؟ آیا از جمله دوچرخه سوارانی هستید که در 100 متر پایانی میتوانید بدون رقیب به خط پایان برسید یا اینکه از 350 متری خط پایان میتوانید این کار را انجام دهید. مشخص شدن این توانایی به شما کمک میکند که در مسابقات نسبت به آن برنامه ریزی کنید. برای این منظور باید مشخصات خستگی شما مشخص شود تا بتوانید در تمرینات فصل و مسابقات از آن استفاده کنید.