تست پاور آستانه عملکردی

تست پاور آستانه عملکردی

پاور آستانهعملکردی زائیده افکار دانشمند ورزشی و دوچرخه سوار اسبق جاده به نام پروفسور دکترآندری کوگان است. او نظریه ای در اویل سال 2000 ارائه داد. نظریه وی بسیار ساده و ظریف است. پایه و اساس ایده او این بود که، ورزشکاران آماده میتوانند شدت آستانه لاکتات خود را در مدت زمان 1 ساعت نگه دارند. او عنوان کرد، بجای اینکه ورزشکاران به آزمایشگاه جهت تعیین آستانه لاکتات مراجعه نمایند، بهتر است پاور آستانه لاکتات خود را در عرض 1 ساعت پیدا کنند. نظریه بی نظیری است.