تست مشخصات پاور

تست مشخصات پاور

به بیشترین پاوری که شما در زمان مشخص تولید میکنید، "اوج پاور" گفته میشود. شما یک سری اوج پاور نسبت به زمان های مشخص دارید. مانند پاور 60 دقیقه، 30 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه و 6 ثانیه. به همین ترتیب شما برای هر زمانی اوج پاور منحصر به فرد دارید. هرکدام از این ارزش ها منحصر به شما به عنوان یک ورزشکار است. پاور نسبت به زمان انجام، نشان دهنده خیلی خوبی برای کارایی و عملکرد است. اگر شما بتوانید پاوری را در زمانی مشخص بالا ببرید میتوان گفت کارایی شما نسبت به آن زمان بهتر شده است. اگر پاور شما نسبت به دوچرخه سوار دیگر که در همان زمان فعالیت انجام میدهد بیشتر باشد، یعنی شما نسبت به آن دوچرخه سوار آماده تر و کارایی شما بیشتر از آن دوچرخه سوار است و میتوان گفت شما در آن مسابقه با آن زمان برنده خواهید شد.(دیگر زمان ها نیز به همین شکل خواهد بود).